111111
ADVANCED (12+)
ADVANCED (12+)
có gì khác biệt

ADVANCED (12+): Sử dụng nhiều các Slang-words, idioms phổ thông trong giao tiếp, các đoạn hội thoại gần gũi, tự nhiên & phổ biến. Toàn bộ giáo trình được cải tiến từ chương trình nổi tiếng Effortless English từ Hoa Kỳ.

Thông tin về
ADVANCED (12+)
10 Học viên/Lớp
3 Buổi/Tuần
60 Phút/Buổi
6 Tháng